BIP
niedziela, 22 września 2019 r. 265 dzień roku
Statut M-GOPS

                                                                             

 

S T A T U T

 

 

Miejsko - Gminnego Ośrodka

 

Pomocy Społecznej

 

w Polanowie

 

 

Polanów 2004
ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie, zwany dalej M-GOPS, jest jednostką budżetową Gminy Polanów, utworzoną celem realizacji gminnych zadań z zakresu pomocy społecznej,  określonych ustawami.

 

§ 2 1. Siedzibą i obszarem działania  M-GOPS jest Miasto i Gmina Polanów.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Polanów.

3. Forma organizacyjno - prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

§ 3 Bieżący nadzór nad działalnością M-GOPS sprawuje Burmistrz Polanowa..

 


ROZDZIAŁ II

ZADANIA  I  ICH  REALIZACJA

§ 4 M-GOPS realizuje gminne zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach, polegające w szczególności na:

 

1.     rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

2.     organizowaniu pomocy społecznej w gminie, z uwzględnieniem rozbudowy infrastruktury socjalnej,

3.     wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami

4.     pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5.     prowadzeniu fachowej działalności socjalnej, ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

6.     zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta i Gminy Polanów oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem

7.     organizowanie pracy socjalnej i robót publicznych

8.      koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych

§ 5    Zadania z zakresu pomocy społecznej M-GOPS może realizować we współdziałaniu z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi,   osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 6   1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie działa w szczególności na podstawie:

·        Ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,

·        ustawą z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr . 64, poz. 593);

·        niniejszego Statutu

         2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania przypisane  ustawami i aktami prawnymi, a w szczególności:

·        ustawą  z dnia 28.11.2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255)

·        ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

                       ( Dz.U. Nr 123, poz.176 z późn.zm.),     

·        ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

( Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.),

·        ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35,poz. 230 z późn.zm.),

·        ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu  powojennego  (Dz.U. z 1997r. Nr 142, poz.950 z późn.zm.),

·        ustawą z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i  dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity z 1998r., Dz.U. Nr 120, poz.787 z późn.zm.),

·        ustawą z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczania przerywania ciąży

(Dz.U. Nr 17, poz.78 z późn.zm.),

·        ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. Nr 106, poz. 1118 z późn.zm.)

·        ustawy z dnia 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 122 poz. 1143)

 

§ 7  Działalność M-GOPS jest finansowana ze środków budżetu Gminy Polanów, ze środków przekazanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł budżetu państwa.

 

§ 8  M-GOPS może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świdczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

 

 

ROZDZIAŁ III

KIEROWNIK I JEGO KOMPETENCJE

§ 9 

1.     Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik.

2.     Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Polanów.

3.     Kierownik M-GOPS odpowiada przed  Burmistrzem za właściwą realizację przypisanych  M-GOPS zadań oraz za prawidłowe realizacje przypisanych M-GOPS     środków finansowo - rzeczowych.

4.     Z działalności M-GOPS Kierownik składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej Polanowa, przedstawiając również potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10   1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika M - GOPS należy w

 szczególności:

-    zapewnienie właściwej organizacji pracy M - GOPS,

-    podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

-         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Polanów,

-         podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności M - GOPS,

-         zawieranie kontraktów socjalnych.

§ 11 
        
1. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

3. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 12 1. Kierownik ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

§ 13  1. Strukturę organizacyjną M - GOPS w Polanowie określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza na wniosek Kierownika M - GOPS w Polanowie.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

 

§ 14  1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Miasta i Gminy Polanów uchwalony przez Radę Miejską przyjmowany przez Burmistrza  w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego budżetu Miasta.

§ 15  1. Majątek Ośrodka jest własnością Miasta i Gminy Polanów.

2.     Burmistrz zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: budynek, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.

§ 16  1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu   Gminy.

2.     Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet Państwa.

 § 17  Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.


§ 18  Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19   1. Statut M - GOPS uchwala Rada Miejska w Polanowie.

2. Zamiany w Statucie M - GOPS w Polanowie następują w trybie jego    uchwalania.

 

 

UCHWAŁA NR XIX/162/04

Rady Miejskiej w Polanowie

z dnia 15.06.2004r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie


                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 i art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

Uchwala się co następuje:

§ 1 Nadaje się  Statut Miejsko - Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Traci moc Uchwała Nr XXVIII/307/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2002r w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski