BIP
niedziela, 22 września 2019 r. 265 dzień roku
Usługi OpiekuńczeWeronika Papierska  Wienconek- Opiekunka

Elżbieta Czarkowska - Opiekunka

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić


Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny M-GOPS w Polanowie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Polanowie oraz Zarządzenie Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 10,00 zł.

Specjalistyczne z zaburzeniami -  35,00 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 1. dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 634 zł.
 2. dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane
  w ustawie o pomocy społecznej tj. 514 zł.  na każdą osobę


Wymagane dokumenty

 1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego (lekarza rodzinnego / psychiatry)o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy )
 5. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 6. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

 Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski